0  s DPH DO KOŠÍKU

Obchodní podmínky

Aktualizováno dne: 04.05.2018
Obchodní řád a reklamace společnosti Davona s.r.o. pro prodej konečnému spotřebiteli.

Reklamace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti Davona s.r.o., Provozovna: Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01, IČ: 279 35 183, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 127629 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.davona.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Davona s.r.o. se sídlem Praha 7 - Bubeneč 170 00, Jana Zajíce 484/22, IČ: 279 35 183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 127629 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Davona (dále jen „obchodní podmínky“). Internetový obchod Davona je prodávajícím provozován na internetové adrese www.davona.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 

1.1.1. Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 

1.1.2. Kupující podnikatel je:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují některá práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.davona.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace formou objednávky z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce nebo při objednávce z webového rozhraní obchodu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy 

 • kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá
 • kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.
 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a identifikace jiného obchodníka. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou aktuální po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v objednávkovém formuláři platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím prostřednictvím webového rozhraní. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky, a to automatickým zasláním potvrzující zprávy kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl při registraci nebo při objednávce z webového rozhraní obchodu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení (doručení) objednávky je potvrzením doručení návrhu kupujícího na uzavření smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká následně doručením přijetí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do 5 pracovních dnů, má se za to, že objednávka nebyla prodávajícím přijata.

3.4.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodateční potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající je vždy oprávněn odmítnout objednávku a neuzavřít kupní smlouvu bez udání důvodů.

3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1.  Není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak, cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. hotově ve výdejním místě prodávajícího na adrese: Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01
 • 4.1.2. na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude sdělen po potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)
 • 4.1.4. hotově v prodejně prodávajího na adrese: Jana Zajíce 484/22, Praha 7, PSČ 170 00
   

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (přehled aktuálních nákladů na doručení). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží včetně balného a manipulačních poplatků.

4.3. V případě platby v hotovosti (čl. 4.1.1. a 4.1.4.) či v případě platby na dobírku (čl. 4.1.2.) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.3.) je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.3.) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.3.) je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, či v případě osobního odběru zjednodušený daňový doklad (paragon).
 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@davona.cz .

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácené zboží musí být prodávajícímu vráceno v jeho originálním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopno dalšího prodeje.

5.3. Ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, je-li vrácené zboží schopno dalšího prodeje.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 15 kalendářních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 
 

6. UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU


6.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo, podle § 616 Občanského zákoníku, na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


7.1. V případě platby v hotovosti (čl. 4.1.1.) a odběru ve výdejním místě v Králově Dvoře bude zboží připraveno k odebrání ve výdejním místě prodávajícího na adrese Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01 ve lhůtě maximálně 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo v jiné lhůtě (čl. 4.1.4.) a na jiném místě dle kupní smlouvy. O tomto bude kupující informován elektronickou poštou zasláním informace, že zboží je připraveno k odebrání.

7.2. V případě platby v hotovosti (čl. 4.1.1.) a odběru v kamenné prodejně v Praze bude zboží připraveno k odebrání v kamenné prodejně v Praze na adrese Jana Zajíce 484/22, Praha 7, PSČ 170 00 ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo v jiné lhůtě (čl. 4.1.4.) a na jiném místě dle kupní smlouvy. O tomto bude kupující informován elektronickou poštou zasláním informace, že zboží je připraveno k odebrání.

7.3. V případě platby na dobírku (čl. 4.1.2.) bude prodávajícím zboží předáno k přepravě ve lhůtě maximálně 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo dle dohody v jiné lhůtě dle kupní smlouvy.

7.4. V případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.3.) bude prodávajícím zboží předáno k přepravě až po splnění závazku kupujícího uhradit celou kupní cenu, a to ve lhůtě maximálně 2 pracovních dnů od splnění tohoto závazku kupujícím, nebo v jiné lhůtě dle kupní smlouvy.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci ve výši 200,-Kč a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, TRVANLIVOST


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku), není-li v záručním listě přiloženém ke zboží stanoveno jinak. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

8.2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01. 

8.3. Doba spotřeby a trvanlivost produktu odpovídá době poskytované záruční lhůty dle příslušného zákona.
 

9.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1. Prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, nezaplatí-li kupující kupní cenu včas. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:

 • 9.1.1. nezaplatí-li kupující v případě osobního odběru (čl. 4.1.1) kupní cenu 5 pracovních dnů od obdržení informace o tom, že je zboží připraveno k odebrání dle čl. 6.1 této smlouvy
 • 9.1.2. neuhradí-li kupující platbu za dobírku dle čl. 4.1.2. do 7 pracovních dnů od odeslání zboží prodávajícím
 • 9.1.3. neuhradí-li kupující v případě bezhotovostní platby (čl. 4.1.3) kupní cenu do 3 pracovních dnů od její splatnosti
   

9.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

9.5. Kupující není ve vztahu k prodávajícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

9.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

9.7. Podle zákona o evidenci tržeb jsme jako prodávající povini vystavit kupujícímu účetnku (doklad EET nebo fakturu) v případě online platby přes eshop a osobního odběru. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


10.    DORUČOVÁNÍ


10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, nebo při provedené objednávce z webového rozhraní obchodu.

10.2.     Zpráva je doručena:

 • 10.2.1.  v případě doručovaní elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty
 • 10.2.2.  v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
 • 10.2.3.  v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
 • 10.2.4.  v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

 

11.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Pod Hájem 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01, adresa elektronické pošty objednavky@davona.cz , telefon +420 734 592 296.

V Praze dne 3. května 2018

Davona s.r.o.


 


e-shop, internetový obchod,
tvorba webu

Provozovatel: Davona s.r.o.
Jana Zajíce 484/22, 170 00 Praha 7
IČO: 27935183
Váš specialista na scrapbook a výtvarné potřeby


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
JavaScript musí být povolen